تبلیغات
قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره... قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره...
11:50 ب.ظ    ایران اسلامی
اینجاایران است
کشوری که بعضی مردهایش
جوری نگاه به اندامت وپاهایت میکنند
. . .
که اززندگی خسته میشوی!
آری اینجاایران است 100% اسلامی
آنقدراسلامی که مردهایش به بهانه شلوغی مترو آنقدرخودشان رابهت میمالندکه ارضاشوند!
همان جایست که درتاکسی پیرمردآرام پشت دستش رابه پاهایت میکشد
همان بهشتی که روی خط عابر پیاده بخواهی عرض خیابان راطی کنی کلکسیونی به عشق تنت ترمزمیزنند

حرف زیاداست من فرصت نوشتن دارم ولی شانه های تو دیگرکشش این سنگینی غم ها راندارد,آن روی سکه بودکه میخواستی!
طبقه بندی: درد و دل،
چهارشنبه 13 دی 1391 به قلم: Najme