تبلیغات
قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره... قـــــــــــــــرارمــــون یادت نـــــــــــــــره...

کورش کبیر:

1 - سه چیز را با احتیاط بردار: قدم - قلم- قسم!
2 - سه چیز را باک نگه دار : جسم - لباس - خیال!
3 - از سه چیز کار بگیر: عقل - همت - صبر!
4 - از سه چیز خود را نگه دار: افسوس - فریاد - نفرین کردن!
5 - سه چیز را آلوده نکن: قلب - زبان - چشم!
6 - اما سه چیز را هیچگاه و هیچ وقت فراموش نکن: خدا - مرگ - دوست خوب!